Kategoria: Uncategorized

Lis 8

kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to zastąpienie kilku wcześniejszych długów w jedno nowe zobowiązanie. Przyznaje się go na konkretny cel, co oznacza, iż środki przeznaczane są wyłącznie na spłatę rat twoich wcześniejszych zobowiązań bankowych bądź pozabankowych. Pieniądze pochodzące z kredytu konsolidacyjnego nie są przekazywane na konto kredytobiorcy – bank wysyła je bezpośrednio na konta dotychczasowych kredytodawców. Zastąpienie kilku lub kilkunastu […]
Lis 8

kredyt gotówkowy

O kredyt gotówkowy może ubiegać się każda osoba fizyczna i może go przeznaczyć na dowolny cel. Jednak cel ten nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej np. zakup maszyn czy urządzeń. Celem może być natomiast zakup telewizora, remont mieszkania czy spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań prywatnych. Tak naprawdę, jednak bank nie kontroluje sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków, […]
Lis 8

Faktoring

Faktoring to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę – bank lub inną instytucję finansową – od przedsiębiorstwa należności (wierzytelności) z tytułu sprzedaży towarów lub usług.  Dzięki usłudze faktoringu firma uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od terminu jej płatności. Faktoring pozwala na wydłużenie terminu płatności kontrahentom. Faktoring łączy się z możliwością […]
Lis 8

Leasing

Leasing stanowi alternatywę kredytu inwestycyjnego. Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W świetle przepisów Ustawy o rachunkowości – jeżeli jednostka przyjęła do odpłatnego używania obce środki trwałe  na czas oznaczony, to środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: Przenosi własność przedmiotu na korzystającego, Zawiera […]
Lis 8

kredyt inwestycyjny

Inwestycje w firmie zazwyczaj związane są z potrzebą pozyskania sporych środków finansowych. Inwestycje dotyczą np. wymiany parku maszynowego, zakupu linii produkcyjnej, unowocześnienia technologii, zakupu programów komputerowych czy rozbudowy nieruchomości. Źródłem finansowania działań modernizacyjnych w firmie może być kredyt bankowy, ale również leasing lub dotacja. Obecny rynek finansowy oferuje wiele rozwiązań dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Środki pieniężne pozyskane […]
Lis 4

kredyt na finansowanie bieżącej działalności

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dużym stopniu opiera się na finansowaniu bieżącej działalności, nie tylko kapitałem wniesionym przez właścicieli i środkami wypracowanymi przez przedsiębiorstwo, ale również środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł. Takimi źródłami mogą być np. kredyt kupiecki lub kredyt obrotowy. Te krótkoterminowe zobowiązania finansowe zaciągane są przez firmy głównie na pokrycie opłat związanych z ich zaopatrzeniem, wyposażeniem, sprzedażą oraz świadczeniem […]