Leasing

Lis 8

Leasing

Leasing stanowi alternatywę kredytu inwestycyjnego.

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W świetle przepisów Ustawy o rachunkowości – jeżeli jednostka przyjęła do odpłatnego używania obce środki trwałe  na czas oznaczony, to środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • Przenosi własność przedmiotu na korzystającego,
  • Zawiera prawo do nabycia przedmiotu przez korzystającego po cenie niższej niż wartość rynkowa,
  • Okres umowy odpowiada przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego,
  • Suma opłat pomniejszonych o dyskonto przekracza 90% wartości przedmiotu,
  • Zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia kolejnej umowy na ten sam przedmiot na korzystniejszych warunkach,
  • Przewiduje możliwość jej wypowiedzenia,
  • Przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego.

Większość umów leasingu w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest kwalifikowana jako leasing finansowy.

W wielu przypadkach inaczej traktowana jest umowa leasingowa w świetle przepisów podatkowych, a inaczej w świetle Ustawy o rachunkowości. Możliwe warianty:

  • leasing operacyjny zarówno na potrzeby podatkowe, jak i rachunkowe
  • leasing operacyjny dla celów podatkowych i leasing finansowy na potrzeby rachunkowe
  • leasing finansowy zarówno na potrzeby podatkowe, jak i rachunkowe.

Leasing umożliwia realizację planów inwestycyjnych związanych z zakupem środków trwałych – stanowi alternatywę kredytu inwestycyjnego. Z leasingu mogą skorzystać różne grupy zawodowe np. lekarze czy weterynarze. Firmy leasingowe oferują usługi takie jak:

– Pożyczka leasingowa – specjalna oferta dla rolników
– Pożyczka na maszyny i urządzenia dla firm pod dotacje UE
– Oferta finansowania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Szczególną odmianą leasingu jest leasing zwrotny. Pozwala on na uwolnienie środków finansowych zamrożonych w środkach trwałych.