kredyt gotówkowy

Lis 8

kredyt gotówkowy

O kredyt gotówkowy może ubiegać się każda osoba fizyczna i może go przeznaczyć na dowolny cel. Jednak cel ten nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej np. zakup maszyn czy urządzeń. Celem może być natomiast zakup telewizora, remont mieszkania czy spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań prywatnych. Tak naprawdę, jednak bank nie kontroluje sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków, więc w praktyce często nie ma możliwości by sprawdzić, czy wydatkowanie pieniędzy jest zgodne z deklaracją Klienta.

Koszty kredytu gotówkowego, to można podzielić na 3 zasadnicze elementy: prowizja przygotowawcza, odsetki oraz koszty zabezpieczeń kredytu (najczęściej ubezpieczenia). Wysokość kosztów zależna jest od oferty banku, jednak nie może przekraczać wartości maksymalnych, określonych przez instytucję nadzorującą rynek finansowy. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty, skredytowana, a także poniesiona przez Klienta (z własnych środków).

Większość banków udziela kredytów gotówkowych bez zabezpieczeń na majątku, ograniczając się jedynie do ubezpieczenia i oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Czasem banki oczekują poręczyciela (żyranta), współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku.

Kredyt gotówkowy wypłacany jest najczęściej przelewem na wskazany przez kredytobiorcę rachunek – w banku kredytującym lub innym wskazanym przez Klienta. Ewentualnie dopuszczana jest forma wypłaty środków w gotówce w kasie banku. Najistotniejszy jest jednak fakt, że w każdym przypadku środki są wypłacane kredytobiorcy lub innej osobie, a nie przelewane bezpośrednio sprzedawcy

Do udzielenia kredytu gotówkowego bank będzie oczekiwał przede wszystkim dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty) oraz wysokość dochodów kredytobiorcy. Pracujący na umowę o pracę powinni dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia. Emeryci i renciści – kopię dokumentu przyznającego świadczenia oraz odcinek ostatniego przelewu. Nieco więcej formalności czeka osoby prowadzące działalność gospodarczą. Będą one musiały dostarczyć m.in. potwierdzające wysokość przychodów (np. zestawienie przychodów i rozchodów w przypadku osób prowadzących KPiR). W przypadku mniejszych kwot pożyczki lub stałych klientów niektóre banki decyzję o przyznaniu kredytu opierają na oświadczeniu kredytobiorcy o jego dochodach.